ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
 1. Προοίμιο
1.1. Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται από την Αλέξανδρος Γ. Ασλαμάζης και ΣΙΑ ΕΕ. Οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν χρήση του τόπου αυτού, μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. 1.2. Η Αλέξανδρος Γ. Ασλαμάζης και ΣΙΑ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου. 1.3 Εντός του δικτυακού τόπου «alexport.gr» διατηρείται το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων, εφεξής «το ηλεκτρονικό κατάστημα», της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΑΣΛΑΜΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πόντου 26, Α.Φ.Μ. ΑΦΜ 997743353, ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Αρ. Γ.ΕΜ.Η. 118319504000, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310501814, ηλεκτρονική διεύθυνση info@alexport.gr εφεξής «η εταιρεία». Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας alexport.gr διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Π.Δ. 131/03, τον Νόμο 2251/1994 Περί Προστασίας Καταναλωτών, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, καθώς και τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν. 1.4 Γνωστοποίηση πληροφοριών άρθρου 3β του Ν.2251/1994 Με τους παρόντες όρους, η εταιρεία παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β του Ν.2251/1994 και ειδικότερα:
 • την ταυτότητα του προμηθευτή, τη γεωγραφική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας
 • το Α.Φ.Μ. καθώς και τον αριθμό καταχώρησης της εταιρείας στο Γ.ΕΜ.Η.
 • την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας
 • τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών
 • τη συνολική τιμή των αγαθών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους καθώς και των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής και παράδοσης
 • τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής
 • τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης και την προθεσμία εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά
 • την πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία για την αντιμετώπιση παραπόνων
 • το δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης
 • το κόστος επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης ή επιστροφής των προϊόντων
 • τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης
 • υπενθύμιση της ύπαρξης ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων
 • την ύπαρξη σχετικών κωδίκων συμπεριφοράς και του τρόπου απόκτησης αντιγράφων
 • τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν
 • πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις
 1. Χρήση
Η εταιρεία παρέχει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα μη ανάρτησης σχολίων και δημοσιεύσεων με υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο ή με περιεχόμενο που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη. 2.1 Πριν πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε συμβουλευθείτε τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να κληθεί ή να χρειαστεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όμως, για την πραγματοποίηση παραγγελίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από τον πελάτη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Για την υποβολή παραγγελίας, ο πελάτης θα καλείται να επιλέξει την ενεργοποίηση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και αγορών». Με τη δήλωση αυτή, ο πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση των πληροφοριών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 2.2. Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.
 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
3.1. Το περιεχόμενο του τόπου (εικόνες, γραφικά, σήματα, κείμενα, επωνυμίες κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Αλέξανδρος Γ. Ασλαμάζης και ΣΙΑ ΕΕ ή τρίτων συνεργατών/μερών και προστατεύεται από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 3.2. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αλέξανδρος Γ. Ασλαμάζης και ΣΙΑ ΕΕ., οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου.
 1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Ο χρήστης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας ή των τρίτων που έχουν νόμιμα παραχωρήσει άδειες χρήσεως προς την τελευταία, σε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας περιέχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.
 1. Περιορισμός ευθύνης
5.1 Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο – ηλεκτρονικό κατάστημα να είναι κατά το δυνατό ακριβή, ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, πλην τυπογραφικών λαθών ή εκ παραδρομής προερχομένων, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη, για την πληρότητα, την επικαιρότητά τους. 5.2 Η Αλέξανδρος Γ. Ασλαμάζης και ΣΙΑ ΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα των αγαθών της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αναλαμβάνει όμως, σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει εγκαίρως για τη διαθεσιμότητα των αγαθών. 5.3. Περαιτέρω, παρότι η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος – ηλεκτρονικό κατάστημα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα καθώς και ότι δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. 5.4. Ο παρόν δικτυακός τόπος – ηλεκτρονικό κατάστημα περιέχει παραπομπές (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Αλέξανδρος Γ. Ασλαμάζης και ΣΙΑ ΕΕ, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. 5.5 Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με οποιαδήποτε λειτουργία του παρόντος καταστήματος ή με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας ή της καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς κανένα περιορισμό. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται μέσω του δικτυακού τόπου παρέχονται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου-ηλεκτρονικού καταστήματος, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας alexport.gr 5.6. Σε καμία περίπτωση η Αλέξανδρος Γ. Ασλαμάζης και ΣΙΑ ΕΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του τόπου αυτού. 5.7 Η εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, έχει δε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Α.Κ. για την πώληση και από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο. 5.8 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος πληρωμής των σχετικών τελών καθώς και κάθε σχετικού κόστους που θα προκληθεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 1. Χρήση cookies
Αυτός ο δικτυακός τόπος – ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους cookies. Ορισμένα cookies τοποθετούνται στις σελίδες μας από τρίτους. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν εσάς, τις ρυθμίσεις σας ή τη συσκευή σας και χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για να λειτουργήσει ο ιστότοπος όπως αναμένετε. Συνήθως δεν μπορούν να ταυτιστούν απευθείας από τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα cookies, αλλά μπορούν να σας προσφέρουν μια πιο προσωπική διαδικτυακή εμπειρία. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην πολιτική απορρήτου μας . Αναγκαία cookies Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων. Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων) Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του. Cookies επιδόσεων (Στατιστικά) Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Cookies εμπορικής προώθησης Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς. Αταξινόμητα cookies Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.
 1. Παροχή πληροφοριών
7.1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL(NEWSLETTERS)
 1. Η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά emails.
 2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση
 3. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί
 4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters, (διατίθεται διαδικασία απεγγραφής σε κάθε ενημερωτικό newsletter που λαμβάνετε) ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της εταιρείας, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site.
 5. Η εταιρεία χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας
 6. Η ενημέρωση από την εταιρεία, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία, χρησιμοποιώντας το site μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (emails) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα emails αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας.
Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά emails, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση. 7.2 Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της Αλέξανδρος Γ. Ασλαμάζης και ΣΙΑ ΕΕ στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την Αλέξανδρος Γ. Ασλαμάζης και ΣΙΑ ΕΕ ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 1. Εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα
Το ηλεκτρονικό κατάστημα alexport.gr απευθύνεται σε επαγγελματίες ανεξαρτήτως κλάδου: Εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. κ.λπ.), ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ. Για την απόκτηση πλήρους πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα (προβολή τιμών, αγορά αγαθών, παρακολούθηση πορείας παραγγελίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες κ.ά.) απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας εγγραφής και επιβεβαίωσή της από την εταιρεία. Η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και δωρεάν. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή παραγγελίας, είναι η εγγραφή του χρήστη μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής μέλους. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την αίτηση εγγραφής, θα παραλάβει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ενημέρωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Ο χρήστης ορίζει στο αίτημα εγγραφής όνομα χρήστη (user name) και κωδικό χρήστη (password). Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους κωδικούς αυτούς και υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία, σε περίπτωση απώλειας των ως άνω κωδικών. Μετά τη δημιουργία της εγγραφής, η απενεργοποίηση είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του χρήστη είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας αναγράφοντας το αίτημά του, είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@alexport.gr, δηλώνοντας ρητώς πως επιθυμεί να απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του. Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις προαναφερθείσες κατηγορίες επαγγελματιών, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 1. Παραγγελίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα
Υποβολή Παραγγελίας: Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται ηλεκτρονικά προσθέτοντας τα προϊόντα επιλογής σας στο καλάθι και επιλέγοντας παραγγελία μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «alexport.gr». Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας, εκτός αν η τελευταία αποδεχτεί την παραγγελία δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο θα επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα, την περιγραφή και την τιμή του προϊόντος το οποίο παραγγέλθηκε. Η αποδοχή της αγοράς και η σύναψη της σύμβασης θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη από την επιβεβαίωση αποστολής του e-mail, ασχέτως από τη λήψη ή μη αυτού. Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται µε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση.
 1. Τιμές – Κόστος Παραγγελίας
Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις καθαρές τιμές οι οποίες αναγράφονται για κάθε προϊόν, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. καθώς και τα έξοδα μεταφοράς. Ο πελάτης θα τιμολογηθεί για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών θα γίνεται άμεση αναπροσαρμογή των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί ένα επιπλέον σημείο επαφής με τον πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει την ήδη υπάρχουσα συμφωνηθείσα εμπορική συνεργασία-συμφωνία μεταξύ πελάτη και εταιρείας μέσω άλλων σημείων επαφής (φυσικά καταστήματα της εταιρείας, τεχνικοί σύμβουλοι πωλήσεων της εταιρείας).
 1. Τρόποι πληρωμής
Η εταιρεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΑΣΛΑΜΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ εφαρμόζει κανονισμούς ποιοτικού ελέγχου και πρωτόκολλα ασφαλείας κατά το στάδιο πληρωμής της χρηματικής σας συναλλαγής και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου τιμολόγησης. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι παρακάτω: Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς ΤΡΑΠΕΖΑ – IBAN EUROBANK – GR0202604090000250200211147 ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR9801722640005264076045114 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο info@alexport.gr Η αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης. Πιστωτική κάρτα  Δεχόμαστε πληρωμές με όλες τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, προκειμένου να πληρώσετε το αντίτιμο του ποσού της παραγγελίας σας. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας στην ειδικά διαμορφωμένη φόρμα. Αφού επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής τη χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας EUROBANK προκειμένου να εισάγετε με ασφάλεια τα στοιχεία της κάρτας σας και να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. Διευκρινίζεται  ότι η ασφάλεια των συναλλαγών σας διασφαλίζεται από το πιστοποιημένο σύστημα κρυπτογράφησης δεδομένων της Τράπεζας Eurobank, ενώ στη βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος B2B  alexport.gr δεν αποθηκεύονται για κανέναν λόγο τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών.  Με PayPal λογαριασμό Δεχόμαστε πληρωμές με όλες τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες μέσω PayPal. Η υπηρεσία PayPal σας επιτρέπει να στείλετε online τις πληρωμές σας για αγορές προϊόντων με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας μια πιστωτική ή χρεωστική  κάρτα. Όταν επιλέγετε PayPal ως μέθοδο πληρωμής, ανακατευθύνεστε στην ιστοσελίδα της PayPal, μέσω της οποίας μπορείτε να ολοκληρώσετε με ευκολία την παραγγελία σας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό στην PayPal για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας. Δηλαδή όταν θα επιλέξετε πληρωμή μέσω PayPal θα μεταφερθείτε αυτόματα στην ιστοσελίδα της PayPal,σε εκείνο το σημείο θα σας βρείτε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να δηλώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας της PayPal (εφόσον έχετε λογαριασμό) και η δεύτερη είναι αν δεν έχετε λογαριασμό απλά κάντε μόνο πληρωμή. Οπότε μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα επιστρέψετε αυτόματα στο ηλεκτρονικό κατάστημα B2B alexport.gr.
 1. Χρόνος παράδοσης – Τρόπος αποστολής- Έξοδα Αποστολής
12.1. Χρόνος Παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων (που είναι ορατή κατά τη διάρκεια της παραγγελίας) και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες για προϊόντα ειδικής παραγγελίας πλην μεμονωμένων περιπτώσεων για τις οποίες θα πραγματοποιείται έγκαιρη ενημέρωση από την εταιρεία. Περιπτώσεις διαθεσιμότητας: Οι περιπτώσεις διαθεσιμότητας και ο χρόνος παράδοσης ορίζονται στον παρακάτω πίνακα: Status Διαθεσιμότητας | Χρόνος Παράδοσης
 • Διαθέσιμο | 1-5 Εργάσιμες Ημέρες
 • Προσωρινά σε έλλειψη | Κατόπιν Ενημέρωσης
 • Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας | Κατόπιν Ενημέρωσης
12.2. Τρόπος αποστολής Τα προϊόντα μας παραδίδονται στον πελάτη στον προορισμό που ο ίδιος έχει επιλέξει πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.  Για αγορές άνω των 400€ καθαρής αξίας τα μεταφορικά είναι δωρεάν, με εξαίρεση τις δυσπρόσιτες περιοχές. Για τις δυσπρόσιτες περιοχές ισχύει δωρεάν μεταφορά για παραλαβή της παραγγελίας από τη συνεργαζόμενη μεταφορική της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.  ΑΣΛΑΜΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ που εξυπηρετεί το ΤΚ και την περιοχή του χρήστη. Για αγορές καθαρής αξίας μικρότερης των 400€ τα κόστη μεταφορικών διαμορφώνονται βάση του παρακάτω πίνακα.
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 0-199€ 200-399€
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ εντός πόλης 1,50€ 2,50€
ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 5,50€ 9,00€
ΑΘΗΝΑ εντός πόλης 4,00€ 6,00€
ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8,00€ 13,00€
ΘΡΑΚΗ 8,00€ 14,00€
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7,00€ 12,00€
ΗΠΕΙΡΟΣ 8,00€ 14,00€
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 7,00€ 12,00€
ΣΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 8,00€ 14,00€
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 12,00€ 20,00€
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ 15,00€ 25,00€
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 10,00€ 17,00€
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για μη δυσπρόσιτες περιοχές. Δείτε τη λίστα των δυσπρόσιτων περιοχών εδώ. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης της παραγγελίας μέχρι την μεταφορική της επιλογής σας σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Για αγορές καθαρής αξίας μικρότερης των 400€ τα κόστη για παράδοση στην μεταφορική της επιλογής σας διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 0-199€ 200-399€
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2,50€ 5,00€
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 6,00€ 10,00€
Σε περίπτωση δυσπρόσιτης περιοχής ισχύουν τα παρακάτω: 
 1. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραλάβει την παραγγελία του από τη συνεργαζόμενη μεταφορική της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.  ΑΣΛΑΜΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ που εξυπηρετεί το ΤΚ και την περιοχή του, με τις χρεώσεις του ανωτέρω πίνακα μεταφορικών.
 2. Για door to door παράδοση, με την προσωρινή ολοκλήρωση της παραγγελίας, η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.  ΑΣΛΑΜΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ θα επικοινωνεί με τον εκάστοτε χρήστη και θα τον ενημερώνει για το συνολικό κόστος μεταφορικών.
Τα προϊόντα που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χαρακτηρίζονται βάση του status διαθεσιμότητάς τους καθώς δίπλα από αυτά εμφανίζεται πάντα η ένδειξη διαθεσιμότητας που αντιστοιχεί στο καθένα, δηλαδή εάν είναι άμεσα διαθέσιμα, προσωρινά σε έλλειψη και εάν είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας. Το status διαθεσιμότητας των προϊόντων είναι αυτό που άμεσα καθορίζει το χρόνο παράδοσής τους στον πελάτη/αγοραστή. Status Διαθεσιμότητας | Χρόνος Παράδοσης 
 • Διαθέσιμο | 1-4 Εργάσιμες ημέρες για Χερσαίο προορισμό 
                                | 3-5 Εργάσιμες ημέρες για νησιώτικο προορισμό και δυσπρόσιτες περιοχές 
 • Προσωρινά σε έλλειψη | Κατόπιν Ενημέρωσης
 • Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας | Κατόπιν Ενημέρωσης
Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός, αφορά αποκλειστικά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης της παραγγελίας από την Θεσσαλονίκη και δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΑΣΛΑΜΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της ή αφορούν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, απεργίες κ.τ.λ. 13. Εξυπηρέτηση καταναλωτών Η εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς και το επαρκές προσωπικό το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωσή τους σχετικά με αιτήματά τους εντός των νόμιμων ορίων ανά περίπτωση. Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, την πορεία της παραγγελίας σας ή σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alexport.gr, τηλεφωνικά στο 2310501814 ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας 14. Δωσιδικία και Εφαρμοστέο Δίκαιο Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου-ηλεκτρονικού καταστήματος, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι 14.1 Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση. 14.2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων, ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί. 14.3. Οι παρόντες όροι υπέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994. 14.4. Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα. 14.5. Για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης και επίλυσης διαφορών, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλατεία Κάνιγγος 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr), ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, 117 71 Αθήνα, www.synigoroskatanaloti.gr), καθώς και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών στις κατά τόπους Νομαρχίες. 14.6. Επιπλέον, οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν τη φιλική επίλυση διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων με προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στην Ελλάδα είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος (Λ .Αλεξάνδρας 144 11471 Αθήνα, τηλ. 210 6460862, fax 2106460784, www.eccgreece.gr – info@eccgreece.gr)
Scroll to Top