1. Εισαγωγή

Ο ιστότοπος alexport.gr (εφεξής «O Iστότοπος») προορίζεται για την προσωπική πληροφόρηση των χρηστών του. Η πρόσβαση και η χρήση του Ιστότοπου υπόκεινται στους λεπτομερείς Όρους Χρήσης που αναλύονται παρακάτω, στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies του Ιστότοπου και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Η σύνδεση και η πρόσβαση στον Ιστότοπο προϋποθέτει την καθολική και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης από τον χρήστη.

Ο Ιστότοπος δημοσιεύεται από την εταιρεία με τα ακόλουθα στοιχεία (εφεξής “Η Εταιρεία” ή “εμείς”):

– Επωνυμία: “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΑΣΛΑΜΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”

– Διακριτικός τίτλος: “ALEXPORT”

– Εδρα: Πόντου 26, 54628, Θεσσαλονίκη

– Ετερόρρυθμη Εταιρεία, αρ. καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 118319504000

– Τηλέφωνο: 2310501814, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 17:00

– Email: info@alexport.gr

 

  1. Αποδοχή όρων

Η αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του χρήστη στον Ιστότοπο. Αυτή η αποδοχή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του χρήστη προς συμμόρφωση με αυτούς τους όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας με οποιονδήποτε από τους όρους, ο χρήστης οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να εξέλθει από τον Ιστότοπο.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να επικαιροποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης χωρίς προειδοποίηση, μαζί με το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που περιγράφονται στον Ιστότοπο. Οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα είναι δεσμευτική για τους χρήστες, οι οποίοι, ως εκ τούτου, οφείλουν να ελέγχουν τακτικά το περιεχόμενο αυτών των όρων. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αδυναμίας εφαρμογής μεμονωμένων όρων, η εγκυρότητα όλων των άλλων όρων δεν επηρεάζεται.

 

  1. Αποκλεισμός ευθύνης

Η Εταιρεία μεριμνά για τη σύνταξη των περιεχομένων του Ιστότοπου και διασφαλίζει την τακτική επικαιροποίησή τους.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση του κοινού και των υποψήφιων αγοραστών και σε καμία περίπτωση δεν είναι συμβατικά δεσμευτικές. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η πώληση των προϊόντων πραγματοποιείται μόνο μετά από άμεση επικοινωνία με την Εταιρεία και αφού τηρηθούν όλες οι νόμιμες διατυπώσεις.

Ο Ιστότοπος αποσκοπεί στην πληροφόρηση των χρηστών για τα προϊόντα που πωλούνται από την Εταιρεία και δεν λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο δεν αποτελούν πρόταση ή προσφορά στον χρήστη και δεν δεσμεύουν την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον Ιστότοπο, ειδικά σε περίπτωση τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων που έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω οποιασδήποτε δυσλειτουργίας του Ιστότοπου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, χωρίς προειδοποίηση, τις αναφερόμενες πληροφορίες.

Τα χαρακτηριστικά και οι τιμές των προϊόντων που περιγράφονται στον Ιστότοπο είναι ενδεικτικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν, ειδικά σε σχέση με τη χώρα στην οποία προσφέρονται τα προϊόντα. Μπορούν επίσης να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να λάβετε πλήρως ενημερωμένες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων επικοινωνώντας άμεσα με την Εταιρεία. Η τελική αγορά του χρήστη δεν θα πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, αλλά από τις λεπτομερείς πληροφορίες που έλαβε μετά την προσωπική του επικοινωνία με την Εταιρεία.

Κατά συνέπεια, η Εταιρεία αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση οποιωνδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο.

Η χρήση του Ιστότοπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υλικής απώλειας, απώλειας δεδομένων ή οικονομικής απώλειας, που τυχόν επέλθει από ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου ή των σχετικών ιστότοπων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από οργανωμένη κυβερνοεπίθεση, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον εξοπλισμό, τα προγράμματα, τα δεδομένα ή άλλο υλικό του χρήστη, λόγω της χρήσης του Ιστότοπου από αυτόν, ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο που συνδέεται με αυτόν. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την προστασία του τεχνικού εξοπλισμού τους από ιούς και ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing).

Η Εταιρεία μπορεί, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση να περιορίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση στον Ιστότοπο για συγκεκριμένο χρήστη, προσωρινά ή μόνιμα, ειδικά σε περίπτωση παράβασης των παρόντων Όρων Χρήσης, ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον Ιστότοπο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, προσωρινά ή μόνιμα και χωρίς προειδοποίηση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την απενεργοποίηση του Ιστότοπου. Σε περίπτωση μόνιμης απενεργοποίησης του Ιστότοπου, ο χρήστης συμφωνεί να καταστρέψει αμέσως οποιοδήποτε αντίγραφο του Ιστότοπου τυχόν διατηρεί, μαζί με το περιεχόμενό αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, με την πλοήγηση και τη χρήση του Ιστότοπου, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης είναι εύλογοι και αναλογικοί.

 

  1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος είναι ο επίσημος ιστότοπος της Εταιρείας. Όλα τα περιεχόμενα του Ιστότοπου, όπως (ενδεικτικά) εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, υπηρεσίες και προϊόντα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτων, που έχουν εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία να τα χρησιμοποιήσει, και προστατεύονται από τους σχετικούς κανονισμούς του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα σήματα και τα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία, την επωνυμία ETALON ή τρίτους που έχουν συνάψει συμβόλαια με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν χαρακτηριστικά της Εταιρείας και των ανωτέρω τρίτων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με τα εμπορικά σήματα, τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία και το δίκαιο περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Η διεύθυνση alexport.gr είναι νομίμως καταχωρημένη και επομένως προστατεύεται από όλες τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Κατά συνέπεια, κάθε αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναπαράσταση, χρήση, προσαρμογή, αλλοίωση, ενσωμάτωση, μετάφραση ή εμπορική χρήση, παρουσίαση, μερική ή πλήρης, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε διαδικασία και σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ψηφιακή κλπ) αυτών των προστατευμένων πληροφοριών απαγορεύεται ρητά χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της Εταιρείας, και θα θεωρηθεί παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και υψηλό πρόστιμο.

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και προβολή των παραπάνω διακριτικών στοιχείων στον Ιστότοπο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να κυκλοφορήσει, να τροποποιηθεί ή να γίνει προσβάσιμο σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.  1. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους (“υπερσύνδεσμοι”)

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν μόνο για τον Ιστότοπο και όχι για ιστότοπους τρίτων. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Με αυτούς τους συνδέσμους, (“υπερσυνδέσμους”), θα αποχωρήσετε από τον Ιστότοπο και θα μεταφερθείτε σε άλλους ιστότοπους, τους οποίους διαχειρίζονται τρίτα μέρη, με τα οποία η εταιρεία μας δεν έχει καμία συμβατική ή άλλη σχέση. Η δυνατότητα να μεταβείτε σε έναν ιστότοπο τρίτου μέρους παρέχεται για να καταστεί ευκολότερη για εσάς η εύρεση άλλων χρήσιμων πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των ιστότοπων με τους οποίους σας συνδέουμε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις, την πολιτική απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και ιστότοπων στους οποίους ενδέχεται αυτοί να συνδέονται μέσω υπερσυνδέσμων, διαφημίσεων, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση τους, η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη και ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και ιστοσελίδες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

  1. Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Η προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Εταιρείας είναι απαραίτητη για τη δημιουργία οποιουδήποτε συνδέσμου που οδηγεί στον Ιστότοπο.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ιστότοπους με τους οποίους ο Ιστότοπος συνδέεται, είτε μέσω συνδέσμων υπερκειμένου (“hypertext”)  είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου τύπου συνδέσμου.

 

  1. Υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες δεσμεύονται να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο σύμφωνα με την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Ενδεικτικά, και επ’ ουδενί περιοριστικά οι χρήστες συμφωνούν:

– να λαμβάνουν υπ’ όψη τους παρόντες Όρους Χρήσης, μαζί με την Πολιτική Απορρήτου και Cookies και να συμμορφώνονται με αυτούς,

– να μην αναπαράγουν, ακόμη και προσωρινά ή μερικώς, τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε προσαρμογή, τροποποίηση, μετάφραση, μεταγραφή, συλλογή, αποσύνθεση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση όλου ή μέρους του Ιστότοπου (βλ. επίσης παράγραφο 4),

– να μην επεξεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο στοιχεία λογισμικού του Ιστότοπου,

– να μην χρησιμοποιούν λογισμικό που προορίζεται να αντιγράψει το περιεχόμενο του Ιστότοπου ή ενδέχεται να διαταράξει την ορθή λειτουργία του,

– να μην προβαίνουν σε εξαγωγή δεδομένων του Ιστότοπου ή συγχώνευση του με άλλα προγράμματα υπολογιστών,

– να τηρούν την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων και να μην βλάπτουν την εικόνα της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο,

– να ενημερώνουν την Εταιρεία εάν αντιληφθούν μια πράξη πειρατείας ή παράνομης ή εξωσυμβατικής χρήσης του Ιστότοπου και του περιεχομένου της,

– να μην πραγματοποιούν χειραγώγηση λογισμικού ή εισάγουν ιό ή κακόβουλο κώδικα που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες σε υπολογιστή ή να επηρεάσει την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε στοιχείου προσβάσιμου μέσω του Ιστότοπου,

– να μην εμποδίζουν την ορθή λειτουργία του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο,

– να μη χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για την τέλεση πράξεων, οι οποίες ενδέχεται να κινήσουν ποινικές, αστικές ή διοικητικές διαδικασίες εις βάρος της Εταιρείας,

– να τηρούν τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (Netiquette),

– να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για να δημοσιεύσουν, ανεβάσουν ή μεταδώσουν οποιοδήποτε παράνομο ή αντικείμενο στην ηθική και τη δημόσια τάξη περιεχόμενο (όπως, ενδεικτικά, οποιοδήποτε περιεχόμενο φυλετικού, πολιτικού, θρησκευτικού, πορνογραφικού ή σεξουαλικού χαρακτήρα).

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τρίτο μέρος κινήσει οποιαδήποτε νομική διαδικασία εις βάρος της Εταιρείας για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του, η οποία προκλήθηκε λόγω παράβασης των διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης από κάποιον χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του συγκεκριμένου χρήστη, ζητώντας αποζημίωση για τη ζημία που αυτός προκάλεσε. Σωρευτικά με τις τυχόν αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον υπεύθυνο χρήστη και για την παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης, κατά τις διατάξεις για την ευθύνη από αδικοπραξία (άρθρα 914 επ. του Αστικού Κώδικα).

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Ο Ιστότοπος και οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε περίπτωση που ανακύψει ζήτημα ερμηνείας του περιεχομένου του Ιστότοπου, η παρούσα έκδοση στην ελληνική γλώσσα υπερισχύει κάθε μετάφρασης. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτών των Όρων Χρήσης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Πρόθεση της Εταιρείας είναι οι διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση του Ιστότοπου ή την ερμηνεία και εφαρμογή αυτών των Όρων Χρήσης, να επιλύονται συμβιβαστικά και εκτός δικαστηρίων. Γι’ αυτόν το λόγο, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης πιστεύει ότι κάποιο στοιχείο του περιεχομένου του Ιστότοπου είναι νομικά ή ηθικά προβληματικό, ενθαρρύνεται να το αναφέρει στην Εταιρεία.

 

  1. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στέλνοντας ένα email στο info@alexport.gr. Θα χαρούμε πολύ να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις ή απορίες σας το συντομότερο δυνατό.

 

Scroll to Top
info@atwa.gr